बंद करे

ग्राम पंचायत

वर्ष / विकासखण्ड न्याय पॅचायत ग्राम पॅचायत पॅचायत घर
सॅख्या सॅख्या सॅख्या
 2014-15 48 340 325
 2015-16 48 416 325
 2016-17 48 416 325
विकास खण्ड वार 2016-17
 1 .  तालबहेट 8 54 47
 2 .  जखौरा 12 86 68
 3 .  बार 6 62 55
 4 .  बिरधा 9 83 64
 5 .  महरौनी 6 66 51
 6 .  मंडावरा 7 65 40
  योग ग्रामीण 48 416 325
 योग नगरीय 0 0 0
  योग जनपद 48 416 325